Welkom Gast
Putting you in control

Vergoeding zorgverzekering

Beleidsregel Innovatie

Lithiumspiegelbepaling met behulp van point of care technologie (kenmerk EI-316)

Op 24 april 2013 heeft De Friesland Zorgverzekeraar en Stichting GGZ Friesland een aanvraag voor een experiment onder de beleidsregel innovatie ten behoeve van een nieuwe zorgprestatie bij de NZA ingediend. De titel van deze innovatieve zorgprestatie luidt: 'Lithiumspiegelbepaling met behulp van point of care technologie'. Het kenmerk van de studie is: EI-316.

Deze innovatieve zorgprestatie valt uiteen in drie deelprestaties:
Deelprestatie 1: Poliklinische toepassing
Deelprestatie 2: Decentrale bepaling door behandelaar bij patiënten thuis
Deelprestatie 3: Decentrale bepaling door de patiënt zelf

De NZA heeft de aanvraag met betrekking tot deelprestaties 1 en 2 toegewezen. Deelprestatie 3
is afgewezen, omdat dergelijke zorg onder de noemer hupmiddelenzorg valt en de NZA niet bevoegd is om een prestatie vast te stellen voor deze vorm van zorg.

Aansluiten bij het experiment

Een zorgaanbieder of zorgverzekeraar / zorgkantoor kan achteraf aansluiten bij deze bestaande overeenkomst tussen Stichting GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar. Hiervoor moet de zorgverzekeraar / het zorgkantoor of de zorgaanbieder een melding van aansluiting naar de NZa sturen, met daarbij een door beide partijen ondertekend addendum op de eerder ingediende overeenkomst. Voorwaarde is dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm wordt afgesloten. Alleen het afgesproken tarief mag afwijken van het tarief dat tussen de andere partijen is overeengekomen. Dit afwijkende tarief moet dan wel worden vermeld in het addendum.

Aan het aansluiten bij een experiment is een aantal voorwaarden verbonden:

  • Er kan alleen aangesloten worden bij een reeds toegekend experiment.
  • De oorspronkelijke overeenkomst van het experiment moet in ongewijzigde vorm worden overgenomen in de aansluitersovereenkomst. Alleen het afgesproken tarief kan afwijken.
  • Om aansluiting aan te vragen moet de aansluitersovereenkomst naar de NZa worden gestuurd. Bij het opstellen van de aansluitersovereenkomst kan gebruik gemaakt worden van het formulier aansluiter zorgaanbieder of het formulier aansluiter zorgverzekeraar

De ingevulde documenten kunnen worden gemaild naar info@nza.nl. Vermeld in de onderwerpregel van uw emailbericht in ieder geval het woord 'innovatie' voor een snelle afhandeling van de aanvraag.

Als u aansluiting bij een reeds toegekend experiment aanvraagt, stuurt de NZa u een individuele beschikking. Op deze individuele beschikking staat de startdatum van de aansluiting vermeld, dit is de eerste werkdag na uw melding van aansluiting. De einddatum is gelijk aan de einddatum van het experiment waarop u aansluit (in dit geval 25 april 2016).  Vergoeding of declaratie van de innovatieve zorgprestatie is alleen mogelijk bij aansluiters waarvoor de NZa een individuele beschikking heeft afgegeven.

Declaratie en vergoeding

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars / zorgkantoren mogen de nieuwe prestatie declareren respectievelijk vergoeden wanneer zij de individuele beschikking van de NZa hebben ontvangen. De ingangsdatum van de beschikking is de eerste werkdag na de dag van aanmelding van het experiment bij de NZa. Voor de declaratie en vergoeding van de prestatie moeten partijen zich houden aan de administratie- en declaratievoorschriften die zijn vastgelegd in de regeling 'Administratie- en declaratievoorschriften modules samenwerking en prestatie innovatieve zorgprestatie'.

Het tarief dat De Friesland Zorgverzekeraar heeft vastgelegd is € 26,00 per meting.

Prestatiecode

In de prestatiecodelijst 050 Tweedelijns GGZ Innovatie zijn de volgende codes uitgegeven:
-       270008: Lithiumspiegelbepaling met behulp van point of care technologie – poliklinische toepassing
-       270009: Lithiumspiegelbepaling met behulp van point of care technologie – decentrale bepaling door behandelaar

De prestatiecodelijst is vrijdag 29 november 2013 gepubliceerd op de volgende website: https://tog.vektis.nl onder Prestatiecodelijsten.

Meer informatie

Meer informatie over aansluitersovereenkomsten kunt u vinden op de volgende website: http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/innovatie/Toelichtingen-bij-beleidsregels/toelichting-beleidsregel-innovatie/. Hier treft u tevens informatie aan over lopende innovatie experimenten Cure, waaronder de lithiumspiegelbepaling met behulp van point of care technologie.